Randomizowane, podwójnie zaślepione, kontrolowane placebo badanie fazy 3 z zastosowaniem karboplatyny i etopozydu bez lub w połaczeniu z atezolizumabem (przeciwciało anty PD-L1) u uprzednio nieleczonych pacjentów z rozległym drobnokomórkowym rakiem płuca.