Randomizowane badanie II fazy porównujące terapię guza polem elektrycznym z leczeniem wspomagającym u pacjentów po standardowym, optymalnym, miejscowym leczeniu 1-5 przerzutów niedrobnokomórkowego raka płauca do mózgu.