ARCTIC: Wieloośrodkowe, międzynarodowe, otwarte, randomizowane badanie fazy 3 oceniające stosowanie preparatu MEDI4736 w monoterapii lub w skojarzeniu z tremelimumabem, w zależności od ekspresji PD-L1, w porównaniu do leczenia standardowego u pacjentów z miejscowo zaawansowanym lub przerzutowym niedrobnokomórkowym rakiem płuc w stopniu IIIB-IV, u których wcześniej stosowano przynajmniej dwa systemowe schematy leczenia, w tym jeden schemat chemioterapii oparty na związkach platyny i u których nie występują znane mutacje aktywujące domenę kinazy tyrozynowej EGFR czy rearanżację genu ALK.