Randomizowane, wieloośrodkowe, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby badanie koliniczne 3 fazy porównujące leczenie adjuwantowe niwolumabem z placebo u chorych po resekcji raka przełyku lub raka połączenia przełykowo-żołądkowego.

Kontakt

22 546 24 92