Randomizowane, wieloośrodkowe, prowadzone metodą podwójnej ślepej próby, badanie fazy 3 porównujące skuteczność niwolumabu w połaczeniu z ipilimumabem lub placebo w leczeniu podtrzymującym u pacjentów w zaawansowanym stadium drobnokomórkowego raka płuc (DRP) po zakończeniu chemioterapii pierwszego rzutu pochodnymi platyny.