Randomizowane Badanie z podwójnie ślepą próbą i grupą kontrolną placebo oceniające długotrwałe bezpieczeństwo i skuteczność leczenia darbepoetyną alfa podawaną w dawce 500 μg raz na 3 tygodnie pacjentom z niedokrwistością i zaawansowanym niedrobnokomórkowym rakiem płuca, stosującym wiele cykli chemioterapii.”