Konferencja planowana w roku 2020 (The 5th Warsaw Conference on Perspectives of Molecular Oncology) będzie dotyczyła przede wszystkim tematyki związanej z onko-immunologią i wykorzystaniem immunoterapii w leczeniu nowotworów (pod-tytuł konferencji: Molecular Immunology of Cancer).

Konferencja planowana w roku 2021 (The 6th Warsaw Conference on Perspectives of Molecular Oncology) będzie dotyczyła przede wszystkim tematyki związanej z molekularną biologią radiacyjną i współczesną radioterapią, oraz ich rolą w onkologii spersonalizowanej (pod-tytuł konferencji: Radiation Biology and Medicine – Role in Personalized Oncology.

Cykliczna konferencja „Perspektywy Onkologii Molekularnej” organizowana jest przez Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie (COI) w Warszawie corocznie, począwszy od 2015 r. Biorą w niej udział nie tylko pracownicy naukowi oraz lekarze COI ale również przedstawiciele z innych wiodących ośrodków naukowych z kraju i z zagranicy. Z roku na rok konferencja cieszy się coraz większym zainteresowaniem środowiska naukowego i klinicznego, o czym świadczy coraz większa liczba zgłoszeń i prelegentów z obu tych środowisk (w ubiegłym roku wygłoszonych zostało ponad 40 wykładów i ponad 60 prezentacji). Konferencja daje unikalną możliwość wymiany wiedzy i doświadczeń naukowców zajmujących się różnymi dziedzinami medycyny: biologią medyczną i molekularną, fizyką medyczną, epidemiologią, patologią i medycyną kliniczną. Konferencja jest również wydarzeniem umożliwiającym integrację polskiego środowiska naukowego, oraz miejscem nawiązywania i zacieśniania współpracy badawczej między polskimi i zagranicznymi instytucjami naukowymi.

The 5th Warsaw Conference on Perspectives of Molecular Oncology, będzie dotyczyła przede wszystkim tematyki związanej z onko-immunologią i wykorzystaniem immunoterapii w leczeniu nowotworów (pod-tytuł konferencji: Molecular Immunology of Cancer). Program naukowy tej konferencji jest już uzgodniony, czekamy jeszcze na potwierdzenie udziału części wykładowców zagranicznych (będzie to uzależnione od uzyskania wnioskowanych środków, które m.in. pozwolą nam na sfinansowanie kosztów podróży i pobytu zaproszonych gości).

The 6th Warsaw Conference on Perspectives of Molecular Oncology, będzie dotyczyła przede wszystkim tematyki związanej z molekularną biologią radiacyjną i współczesną radioterapią, oraz ich rolą w onkologii spersonalizowanej (pod-tytuł konferencji: Radiation Biology and Medicine – Role in Personalized Oncology). Szczegółowy program naukowy tej konferencji jest dopiero w fazie uzgodnień. Uzyskaliśmy jednak deklarację współpracy z Zakładem Radioterapii UT Southwestern Medical Center w Dallas (jednego z wiodących ośrodków w USA), który byłby partnerem przy jej organizacji.