Narodowy Instytut Onkologii Państwowy Instytut Badawczy im. Marii Skłodowskiej – Curie prowadzi realizację programu inwestycyjnego pod nazwą: „Wieloletni program inwestycji w zakresie rewitalizacji i rozbudowy Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie – etap I”. Podstawową przyczyną i potrzebą wprowadzenia rozwiązań planowanych w ramach przedmiotowej inwestycji jest podniesienie jakości świadczonych usług medycznych, radykalna poprawa komfortu pacjentów oraz zapewnienie warunków do racjonalnego, nowoczesnego i skutecznego leczenia poprzez dostosowanie Instytutu do obecnie obowiązujących standardów.

Inwestycja została podzielona na następujące zadania:

 1. Wykonanie projektu architektoniczno-budowlanego dla rozbiórki części budynków wchodzących w skład Instytutu.
 2. Wykonanie projektu architektoniczno-budowlanego dla zadania Budowa parkingu wielopoziomowego na terenie Instytutu.
 3. Wykonanie szczegółowej koncepcji funkcjonalno-przestrzennej rozbudowy i modernizacji
 4. Wykonanie projektu architektoniczno-budowlanego nowego budynku klinicznego.
 5. Wyburzenie obiektów na terenie Instytutu.
 6. Budowa parkingu P2.
 7. Budowa nowego budynku klinicznego.
 8. Przebudowa i modernizacja istniejącego budynku szpitala.
 9. Rewitalizacja przyległego terenu.

Do realizacji zadań określonych umową ramową przystąpiono zgodnie z przyjętym na 2020 rok harmonogramem działań. Do dnia dzisiejszego udało się zrealizować:

 1. Przeprowadzono postępowanie i wyłoniono wykonawcę dla sporządzenia dokumentacji projektowej rozbiórek części budynków Instytutu.
 2. Przeprowadzono postępowanie i wyłoniono wykonawcę dla sporządzenia dokumentacji projektowej budowy parkingu wielopoziomowego.
 3. Przeprowadzono postępowanie (trwa wyłanianie wykonawcy) dla sporządzenia szczegółowej koncepcji funkcjonalno-przestrzennej rozbudowy i modernizacji
 4. Wykonano projekt budowlany rozbiórek.
 5. Wykonano projekt budowlany parkingu wielopoziomowego.
 6. Opracowano Kartę Informacyjną przedsięwzięcia wraz z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie parkingu wielopoziomowego wraz z infrastrukturą na terenie NIO-PIB oraz złożono wniosek o wydanie Decyzji Środowiskowej do Biura Ochrony Środowiska (BOŚ).
 7. Uzyskano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę infrastruktury komunikacyjnej związaną z wyburzeniami.
 8. Uzyskano warunki technicznych przyłącza węzła cieplnego do sieci ciepłowniczej.
 9. Uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę dla rozbiórek części budynków Instytutu.

Realizacja inwestycji została przewidziana na lata 2019 – 2024. Ze względu na trudną sytuacje epidemiczną, z którą związane jest zdecydowane wydłużenie terminów administracyjnych, szpital stara się o wydłużenie powyższego terminu.

 

Koncepcja rozbudowy szpitala

Koncepcja parkingu wielopoziomowego

 

Oprócz powyższej inwestycji Instytut rozpoczyna realizację zadania pod nazwą Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej Curie Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie. Obecnie zakończone zostało postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy do realizacji inwestycji w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Instytut jest w trakcie podpisywania umowy z Wykonawcą. Przewidywany czas zakończenia realizacji inwestycji to koniec roku 2021.