Narodowy Instytut Onkologii rozpoczął działania na rzecz projektu ECHoS  „Establishing of Cancer Mission Hubs:  Networks and Synergies”, realizowanego w ramach konkursu Komisji Europejskiej HORIZON-MISS-2022-CANCER-01-05: Creation of national mission hubs supporting the Mission on Cancer, którego celem jest wspieranie tworzenia krajowych centrów misji onkologicznej.

 

3 maja 2023 r w Lizbonie odbyło się spotkanie inauguracyjne projektu ECHoS, realizowanego w ramach EU Mission on Cancer.

 

W wydarzeniu uczestniczyli eksperci z całej Europy, którzy dyskutowali na temat synergii pomiędzy badaniami i innowacjami w opiece zdrowotnej nad rakiem a procesami tworzenia polityki zdrowotnej, jak również zaangażowania różnych środowisk w dialog polityczny. Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy reprezentowała Profesor Iwona Ługowska – Pełnomocnik Dyrektora ds. Współpracy Międzynarodowej i Kierownik Oddziału Wczesnych Faz, która koordynuje projekt po stronie NIO-PIB.  W spotkaniu uczestniczyła także Pani dr Dorota Dudek-Godeau. Obie Panie są liderami zadań w projekcie.

 

ECHoS jest nowym europejskim konsorcjum wspieranym przez EU Mission on Cancer, który ma odegrać ważną rolę w wypełnianiu założeń misji leczenia raka. W projekt zaangażowanych jest 50 prestiżowych organizacji eksperckich, w tym: w zakresie zdrowia, polityki, badań i innowacji, akademickich oraz sektora prywatnego. Zadaniem Konsorcjum jest wspieranie państw członkowskich oraz krajów stowarzyszonych w stopniowym tworzeniu Krajowych Ośrodków Misji Onkologicznej. Łącząc wiedzę 50 wiodących organizacji z sektora rządowego, opieki zdrowotnej, badawczego, akademickiego i non-profit z Unii Europejskiej. Projekt zapewni państwom członkowskim i krajom stowarzyszonym (MS/AC) możliwość stopniowego tworzenia Krajowych Ośrodków Misji Onkologicznej (NMCH). Wszystkie ośrodki, działające na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, będą odgrywały istotną rolę w angażowaniu wszystkich interesariuszy, w tym obywateli, w dialog polityczny dotyczący wali z rakiem.

 

 

Liderem projektu jest AICIB – Agência de Investigação Clínica e Inovação Biomédica Agency for Clinical Research and Biomedical Innovation z Portugalii. NIO-PIB, razem z  Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, reprezentuje Polskę w gronie 50 podmiotów

z całej Europy realizujących jego założenia.

 

Projekt stworzenia Krajowych Ośrodków Misji Onkologicznej  (National Mission Cancer Hubs NMCH) obejmuje koordynację działań, wymianę informacji oraz opracowywanie strategii wdrażania w Polsce Propgram Europe’s Beating Cancer Plan i Cancer Mission – adaptując go do potrzeb krajowych wynikających m.in. z Narodowej Strategii Onkologicznej.

 

Inicjatywa Horizon Europe Mission on Cancer realizuje ambitny cel „poprawy życia ponad 3 milionów ludzi do 2030 roku poprzez zapobieganie, leczenie osób dotkniętych rakiem, w tym ich rodzin, dłuższe i lepsze życie”. Jest to również siła napędowa projektu ECHoS, Establishing of Cancer Mission Hubs: Networks and Synergies.