W dniu 16 października 2020 r. w Narodowym Instytucie Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie -Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej lek. Agnieszki Chreptowicz pt: „Wartość predykcyjna skali endoskopowej DICA (ang. Diverticular Inflammation and Complication Assessment) w przewidywaniu przebiegu klinicznego uchyłkowatości

Promotor dr hab. Andrzej Mróz
Promotor pomocniczy dr Anna Pietrzak
Recenzenci prof. dr hab. Barbara Skrzydło-Radomańska i prof. dr hab. Teresa Starzyńska

Obrona odbędzie się na posiedzeniu komisji doktorskiej przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających jej przeprowadzenie na odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku. Osoby nie będące członkami komisji doktorskiej zaproszone są do uczestnictwa w obronie za pomocą linku, https://vrec.coi.pl/replay/webcastShow.html?key=epYsMFa5sAgbeeW,  który zostanie udostępniony w dniu obrony.
Streszczenie i recenzje zamieszczone są na stronie www.pib-nio.pl/Nauka/RadaNaukowa
Rozprawa doktorska dostępna jest w Bibliotece Naukowej NOI-PIB