W 2009 r. Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie rozpoczęło realizację badania naukowego, polegającego na stworzeniu pierwszej w Polsce grupy badawczej skupionej na związanych ze stylem życia czynnikach ryzyka chorób przewlekłych (PONS Polish Cohort Study). Pierwszy etap badania PONS, realizowany w latach 2009-2011 w ramach dofinansowania z Polsko-Norweskiego Funduszu Badań Naukowych i obejmował opracowanie wystandaryzowanych narzędzi i procedur badawczych oraz ustanowienie niezbędnej infrastruktury, która pozwoli określić jakie czynniki determinują wysokie wskaźniki zachorowalności i przedwczesnej umieralności w kraju.

W realizacji pierwszego etapu zespół projektu PONS współpracował z naukowcami związanymi z prospektywnym badaniem kohortowym HUNT, prowadzonym przez Norweski Uniwersytet Nauki i Technologii w Trondheim  w Norwegii. Badanie HUNT posłużyło jako model, na podstawie którego konstruowano założenia i niektóre komponenty badania PONS. W pierwszym etapie do kohorty włączono 13 148 uczestników zamieszkujących województwo świętokrzyskie. Zebrano wówczas szczegółowy wywiad medyczny, wykonano badania medyczne oraz zebrano materiał biologiczny, który został zdeponowany w biobanku.

Obecnie przygotowywany jest drugi etap badania – wizyty kontrolne (follow-up), podczas których wśród członków kohorty zebrane zostaną informacje na temat nowych zdarzeń medycznych, które miały miejsce od czasu objęcia badaniem PONS oraz informacje na temat stylu życia oraz infrastruktury w miejscu zamieszkania. Podczas wizyt zostaną również wykonane podstawowe pomiary antropometryczne oraz pomiar ciśnienia krwi.

Dzięki danym uzyskanym podczas drugiego etapu badania – wizyt kontrolnych możliwe będzie przeprowadzenie analiz zależności i związków przyczynowo-skutkowych między narażeniem na czynniki ryzyka, a wystąpieniem zdarzeń medycznych w populacji Polski, co ma kluczowe znaczenie dla planowania interwencji zdrowotnych, a w konsekwencji prowadzić będzie do poprawy stanu zdrowia Polek i Polaków.

Zachęcamy do zapoznania się z artykułem Cohort Profile: The Polish-Norwegian Study (PONS) cohort, Manczuk M, Boffetta P, Sartori S, Hashim D, Vatten LJ, Zatonski WA, Int J Epidemiol. 2017 Apr 1;46(2):e5. doi: 10.1093/ije/dyv037 opisującym pierwszy etap badania (link: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25948663 ).

 

 

Kierownik Projektu:  dr n med. Marta Mańczuk,

Zespół badawczy: mgr Paweł Koczkodaj, mgr Aleksandra Lech-Wróblewska

 

Kontakt:

Zakład Epidemiologii i Prewencji Nowotworów

Centrum Onkologii  – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie

Ul. Wawelska 15 B

02-034 Warszawa

Tel.: +48 22 57 094 23

Fax: +48 22 64 39 234

e-mail: pons@coi.pl