Szanowni Państwo, poniżej przedstawiamy stanowisko Dyrektora Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie – prof. dr hab. n. med. Jana Walewskiego w sprawie kampanii na rzecz podziału Instytutu

Przyszłość Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie – w sprawie kampanii na rzecz podziału Instytutu

Najważniejszym zadaniem obecnego kierownictwa Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie jest reforma gospodarowania w celu uzyskania pozytywnej relacji przychodów i kosztów, która została poważnie zachwiana przez wprowadzenie pakietu onkologicznego wymuszającego deficyt we wszystkich wielospecjalistycznych ośrodkach onkologicznych w Polsce, które nie stosowały selekcji kontraktowej procedur rentownych, a realizowały misję leczenia wszystkich chorych zgodnie z ich potrzebami.

Celem tej reformy jest uzyskanie bezpiecznego finansowania działalności wszystkich trzech jednostek – w Gliwicach, Krakowie i w Warszawie składających się na Instytut Onkologii, które wyklucza zabieranie oszczędności powstałych w jednym ośrodku na pokrycie deficytu powstałego w innym.

Drugim najważniejszym zadaniem jest ożywienie działalności naukowej owocującej wynikami znaczącymi dla postępu wiedzy i skuteczności leczenia przez zintegrowanie i koordynację projektów naukowych realizowanych wspólnie w trzech jednostkach z uwzględnieniem powiązania zespołów klinicznych z zespołami badań podstawowych.

Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie jest instytucją o znaczeniu krajowym uczestniczącą w obiegu międzynarodowym, której misja polega na tworzeniu nowej wiedzy w dziedzinie onkologii oraz standardów optymalnego postępowania w celu zwalczania chorób nowotworowych. Jest największym instytutem badawczym resortu zdrowia, posiada wysokokwalifikowaną kadrę naukową – blisko 400 pracowników naukowych w tym blisko 100 samodzielnych, leczy dziesiątki tysięcy chorych na wszystkie rodzaje nowotworów osiągając wyniki wyrażające się przeżyciem znacząco lepszym niż w wielu innych ośrodkach otoczenia.

Ze względu na posiadany depozyt wiedzy i umiejętności, zasoby ludzkie i instytucjonalne oraz dokonany wkład w powstanie i rozwój onkologii polskiej w skali wielu już pokoleń lekarzy, Instytut jest podmiotem, który przede wszystkim powinien uzyskać status odpowiedni do roli, jaką odgrywa i do wyzwań, które zapowiada przyszłość. Istotnym krokiem w tym kierunku będzie nadanie statusu Państwowego Instytutu Badawczego i utworzenie Narodowego Instytutu Onkologii, które radykalnie zwiększy jego możliwości realizacji zadań o zasięgu krajowym takich, jak monitorowanie trendów i ich konsekwencji, audytowanie jednostek sieci onkologicznej, koordynowanie przygotowywania zaleceń, inicjowanie badań populacyjnych i monitorowanie wyników interwencji, co nie będzie możliwe w przypadku podziału Instytutu.

Instytut państwowy, wyposażony w czytelne kompetencje i precyzyjne zadania statutowe, będzie ośrodkiem kooperacji i rozwoju oraz uruchomi łańcuch zmian w sieci onkologicznej wraz z zinstytucjonalizowaniem zasad referencyjności i jej audytowania oraz uporządkowaniem procesu tworzenia zaleceń i standardów. Do wiodących zadań Instytutu o zasięgu krajowym i międzynarodowym należy prowadzenie Krajowego Rejestru Nowotworów, który obecnie funkcjonuje w nowym środowisku informatycznym w integracji z rejestrami wojewódzkimi. Należy zapewnić odpowiedni poziom finansowania Rejestru i ustanowić regulacje administracyjne, które zapewnią optymalną zgłaszalność zachorowań i pełne wykorzystanie nowych funkcjonalności Rejestru.

Zadaniem obecnego kierownictwa jest istotne wzmocnienie Instytutu w jego integralności, a przede wszystkim, zapewnienie bezpiecznego finansowania z uwzględnieniem optymalizacji kosztów i dążenie do wyeliminowanie błędów w systemie refundacji świadczeń oraz wprowadzenie mechanizmów monitorowania efektywności i jakości zarówno diagnostyki i leczenia.

Zamiar i dążenie do dokonania podziału Instytutu, którego skutkiem miałoby być utworzenie odrębnego zakładu naukowo-leczniczego w Gliwicach jest działaniem niekorzystnym z punktu widzenia zarówno całego Instytutu, jak i każdej jego części, ponieważ stwarza zagrożenie dla realizacji misji Instytutu, oferując w zamian iluzję wzmocnienia zakładu śląskiego. Zagrożenie jest bardzo realne – utrata statusu instytutu badawczego, utrata możliwości kontraktowych, zanik działalności naukowej we wszystkich podmiotach pochodnych z powodu fragmentacji zasobów i utraty efektu skali, a ostatecznie uwiąd działalności leczniczej. Obiecywane wzmocnienie instytucji pochodnej w Gliwicach jest iluzją, ponieważ opiera się wyłącznie na głoszonym fałszywie efekcie uwolnienia od rzekomego drenażu finansowego przez „centralę w Warszawie”.

Postulat odłączenia Oddziału w Gliwicach od struktury Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie został zgłoszony do Ministerstwa Zdrowia w 2012 roku. Bezpośrednim powodem było przekazanie do jednostki w Warszawie wolnych środków finansowych w wysokości 75 mln zł. Jednym z głównych powodów dodatniego bilansu w Gliwicach i ujemnego bilansu w Warszawie były i są znaczne różnice kontraktowania świadczeń – w Gliwicach selektywnie kontraktowano rentowne procedury radioterapii przy bardzo ograniczonym zakresie chemioterapii i chirurgii, w Warszawie kontraktowano pełny zakres świadczeń leczniczych w całym zakresie wszystkich specjalności onkologicznych, w tym także tych, które były niedostatecznie refundowane.

Po upływie roku od przeprowadzonej konsolidacji, w dniach 6 i 7 czerwca 2013 r. przedstawiciele Dyrekcji Instytutu wizytowali Oddział w Gliwicach w celu spotkania się z kierownictwem i pracownikami Oddziału i wyjaśnienia przyczyn oraz poinformowania o uzyskanych pozytywnych efektach konsolidacji finansowej (jednostka w Warszawie uzyskała wynik finansowy w wysokości 14,0 mln zł, cały Instytut 5,7 mln zł, a od dnia oddłużenia, jednostka w Warszawie utrzymuje płynność finansową). Spotkania te doprowadziły do wyrażenia obopólnej woli ściślejszej, wielostronnej współpracy jednostek, w tym m.in. w zakresie planu naukowego oraz realizacji wspólnych zakupów jak również zintensyfikowania działań zmierzających do utworzenia Narodowego Instytutu Onkologii.

W ramach planowanej ściślejszej współpracy w zakresie szkolenia podyplomowego i specjalistycznego, Oddział w Gliwicach współfinansował projekt remontu i unowocześnienia centrum dydaktyczno-szkoleniowego Instytutu przekazując na ten cel w dniu 28 kwietnia 2014 r. kwotę w wysokości 5,0 mln zł.

Przedstawione wyżej fakty oraz aktywny udział kierownictwa Oddziału w Gliwicach w staraniach o utworzenie Narodowego Instytutu Onkologii dowodzą, że obecnie głoszone twierdzenia o rzekomym ograbianiu śląskiej jednostki przez jednostkę w Warszawie i głośne wzywanie ratunku przed domniemanym dalszym ograbianiem są fałszywe.

Gwałtowność i zasięg zabiegów kierownictwa Oddziału w Gliwicach o podział Instytutu i utworzenie samodzielnej jednostki, prowadzonych z wykorzystaniem argumentów demagogicznych, jak np. niegodne aluzje do rzekomo „stalinowskich” początków Instytutu i emocjonalnych haseł, nie odnoszą się do rzeczywistości. Instytut bowiem, jest spadkobiercą najlepszych, ponad 80-letnich tradycji polskiej onkologii, zapoczątkowanych w Instytucie Radowym, otwartym w 1932 r. dzięki inicjatywie i donacji Marii Skłodowskiej-Curie.

Działania zmierzające do separacji Oddziału w Gliwicach zostały uruchomione po ujawnieniu wyników kontroli Ministerstwa Zdrowia oraz przeprowadzonego na skutek tej kontroli audytu finansowego w jednostce. Ustalenia kontrolne wykazały nieuzasadniony prawnie, merytorycznie, ani ekonomicznie wysoki poziom wynagrodzeń wąskiej grupy osób kierujących Oddziałem w Gliwicach.

Powołany w dniu 16 marca 2016 r. Dyrektor Centrum Onkologii – Instytutu jednoznacznie zadeklarował w rozmowach dwustronnych z przedstawicielami Oddziału w Gliwicach, jak również na forum Rady Naukowej Centrum Onkologii – Instytutu wolę równoprawnej współpracy pomiędzy jednostkami Centrum Onkologii z zachowaniem integralności finansowej i administracyjnej Oddziałów. Zachowanie całości Instytutu i zapewnienie opartej na wzajemnej lojalności współpracy było wyrażone w programie przedstawionym w trakcie postępowania konkursowego jako jeden z najważniejszych punktów. Te jednoznaczne deklaracje pozostają w pełni aktualne. Dodatkowo, celem działań Dyrektora Instytutu jest ożywienie współpracy Oddziałów w zakresie badań naukowych, do czego predysponuje wysoki i komplementarny potencjał poszczególnych jednostek.

Zachowanie Instytutu Onkologii w jego dotychczasowej strukturze i przy zachowaniu integralności finansowej oraz intensyfikacji wspólnych działań naukowych jest koniecznym warunkiem sprostania przez Instytut wyzwaniom cywilizacyjnym przyszłości dla dobra polskiej onkologii czyli dla zdrowia pacjentów.

29 kwietnia 2016 r.

Jan Walewski, prof. dr hab. n. med.
Dyrektor Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie

Kalendarium wydarzeń

 • 22-06-2012 – przekazanie 75,0 mln zł z O/Gliwice do jednostki w Warszawie
 • 06-06-2013 – uzgodnienie w O/Gliwice zasad ścisłej współpracy ukierunkowanej na utworzenie Narodowego Instytutu Onkologii
 • 28-04-2014 – przekazanie przez O/Gliwice do jednostki w Warszawie kwoty 5,0 mln zł na modernizację Centrum Dydaktyczno-Szkoleniowego Instytutu
 • 14-05-2015 – przekazanie przez O/Gliwice 2,6 mln zł do O/Kraków w ramach tzw. funduszu stabilizacyjnego
 • 21-07-2015 – polecenie wstrzymania wypłaty niektórych składników wynagrodzeń bez zgody Dyrektora Instytutu (nie zostało wykonane)
 • 31-07-2015 – przeprowadzenie audytu finansowego w O/Gliwice
 • 06-08-2015 – wstrzymanie wypłaty premii w oddziałach w Gliwicach i Krakowie do czasu ujednolicenia zasad wynagradzania
 • 02-09-2015 – uchwała Rady Naukowej o ujednoliceniu zasad wynagradzania w jednostkach Instytutu
 • 22-09-2015 – wezwanie skierowane do Dyrektora Oddziału w Gliwicach o zwrot nienależnych, bardzo wysokich wynagrodzeń (do chwili obecnej nie zrealizowane)
 • 22-09-2015 – wydanie przez Ministra Zdrowia zarządzenia w sprawie powołania Zespołu roboczego do przeprowadzenia postępowania przygotowawczego mającego na celu dokonanie oceny potrzeby oraz warunków wydzielenia z Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach w celu utworzenia Śląskiego Instytutu Onkologii w Gliwicach
 • 12-10-2015 – zalecenie wdrożenia ujednoliconych zasad wynagradzania (do chwili obecnej nie zrealizowane)
 • 23-10-2015 – polecenie dokonania korekty list płac w zakresie wynagrodzenia Dyrektora Oddziału w Gliwicach (do chwili obecnej nie zrealizowane)
 • 11-01-2016 zebranie założycielskie Stowarzyszenia na rzecz utworzenia Śląskiego Instytutu Onkologii w Gliwicach.