Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie ogłasza nabór na czteroletnie studia doktoranckie w zakresie biologii medycznej.

Na studia doktoranckie mogą być przyjęte osoby, które:

  • Są absolwentami szkoły wyższej i uzyskały tytuł zawodowy magistra lub lekarza,
  • Złożyły egzamin z wynikiem pozytywnym przed Komisją egzaminacyjną powołaną przez Dyrektora Centrum Onkologii na wniosek kierownika studiów doktoranckich.
  • Uzyskały zgodę opiekuna naukowego z Centrum Onkologii –Instytutu na wykonanie pracy pod jego kierunkiem

Pierwszeństwo w przyjęciu na studia doktoranckie mają kandydaci posiadający dyplom ukończenia szkoły wyższej z wyróżnieniem lub legitymujący się dorobkiem naukowym.

Egzamin obejmuje wiadomości z zakresu biologii medycznej ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z onkologią. Szczegółowy zakres egzaminów ustala komisja egzaminacyjna powołana przez Dyrektora Centrum Onkologii.

W skład Komisji Egzaminacyjnej wchodzą wyłącznie samodzielni pracownicy naukowi ze stopniem doktora habilitowanego bądź tytułem naukowym profesora.

Zgłoszenie powinno zawierać:

  • Życiorys kandydata (CV)
  • Świadectwo ukończenia studiów
  • Zarys projektu badawczego (nie więcej niż 2 strony tekstu)
  • Zgodę opiekuna naukowego na sprawowanie opieki nad kandydatem

Zgłoszenia należy składać do dnia 16.09.2016 r.
Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w dniach 22 – 23.09.2016 r.
Ogłoszenie wyników przewidywane jest dnia 26.09.2016 r.
Przewidywane jest przyjęcie 3-4 kandydatów.