Na studia doktoranckie mogą być przyjęte osoby, które:

 

  • Są absolwentami szkoły wyższej i uzyskały tytuł zawodowy magistra lub lekarza,
  1. Złożyły egzamin z wynikiem pozytywnym przed Komisją Rekrutacyjną powołaną przez Dyrektora Centrum Onkologii na wniosek Kierownika studiów doktoranckich.
  2. Uzyskały zgodę opiekuna naukowego z Centrum Onkologii –Instytutu na wykonanie pracy pod jego kierunkiem

 

Pierwszeństwo w przyjęciu na studia doktoranckie mają kandydaci posiadający dyplom ukończenia szkoły wyższej z wyróżnieniem lub legitymujący się dorobkiem naukowym.

 

Egzamin obejmuje wiadomości z zakresu biologii medycznej i medycyny ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z onkologią molekularną. Szczegółowy zakres egzaminów ustala Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Centrum Onkologii.

 

W skład Komisji Rekrutacyjnej wchodzą wyłącznie samodzielni pracownicy naukowi ze stopniem doktora habilitowanego bądź tytułem naukowym profesora.

 

Zgłoszenie powinno zawierać:

  1. Podanie do Dyrektora Centrum Onkologii
  2. Życiorys kandydata (CV)
  3. Świadectwo ukończenia studiów
  4. Zarys projektu badawczego (nie więcej niż 2 strony tekstu)
  5. Zgodę opiekuna naukowego na sprawowanie opieki nad kandydatem

 

Zgłoszenia należy składać do dnia 17.09.2018 r.

Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w dniach 25-26.09.2018 r.

Ogłoszenie wyników przewidywane jest dnia 28.09.2018 r.

Przewidywane jest przyjęcie 3 kandydatów.