Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej – Curie z siedzibą w Warszawie przy ul. Wawelskiej 15B, ogłasza przetarg pisemny na najem 5 lokali użytkowych o łącznej pow. 103,95 m2, znajdujących się w budynkach przy ul. Roentgena 5 i ul. Wawelskiej 15, z przeznaczeniem na prowadzenie szatni ogólnodostępnych.

Cena wywoławcza całkowitej stawki miesięcznego czynszu najmu wynosi 8000,00 zł netto. Wartość wadium wynosi 3000 zł.

Specyfikację dotyczącą warunków konkursu należy pobrać tutaj

Osobą upoważnioną do kontaktu z oferentami jest p. Michał Wiśniewski-Komorowski tel. 22 546-2901, kom. 606-895-398

Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Przetarg pisemny na wybór Najemcy 5 lokali użytkowych z przeznaczeniem na prowadzenie szatni ogólnodostępnych – nie otwierać przed 26 sierpnia 2015r. godz. 10:30” należy złożyć w Kancelarii Wynajmującego przy ul. Roentgena 5 do dnia 26 sierpnia 2015r. do godz. 10:00.

Publiczne otwarcie ofert nastąpi 26 sierpnia 2015 o godzinie 10:30 w Centrum Onkologii w Dziale Administracyjno-Gospodarczym przy ul. Roentgena 5.

Centrum Onkologii zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.