Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda w dniu 27 lipca 2021 r. nadał dr hab. n. med. Pawłowi Kukołowiczowi tytuł profesora nauk medycznych i nauk o zdrowiu  w dyscyplinie nauki medyczne.

Serdecznie gratulujemy!

Prof. Paweł Kukołowicz urodził się w 1957 roku w Łodzi. W roku 1997 na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego obronił pracę doktorską.

W roku 2000 uzyskał finansowanie z Komitetu Badań Naukowych projektu związanego
z kontrolą ułożenia pacjenta poddanego radioterapii. Efekty tego projektu były i nadal są kluczowe dla bezpiecznej i efektywnej radioterapii. Wprowadzenie regularnej kontroli ułożenia pacjenta utorowało drogę do stosowania najnowszych technik radioterapii
z modulacją mocy dawki (IMRT).

W roku 2010 w pracy habilitacyjnej podsumował osiągnięcia w zakresie napromieniania pacjentek po mastektomii. Opracowana technika elektronowo-fotonowa pozwalała na znaczącą ochronę serca. Żywot opracowanej techniki, wtedy najlepszej, okazał się jednak dość krótki ze względu na zmiany technologiczne budowy przyspieszaczy liniowych, umożliwiające stosowanie technik z modulacja intensywności dawki. Jego prace były kontynuowana przez doktorantów prof. Kukołowicza. Obecnie to wyniki prac tych osób są wdrożone do praktyki w Narodowym Instytucie Onkologii.

Po uzyskaniu tytułu doktora habilitowanego, w dziedzinie medycyny, objął kierownictwo Zakładu Fizyki Medycznej. Od roku 2012, został prezesem Polskiego Towarzystwa Fizyki Medycznej, w dużym stopniu poświęcił się rozwojowi fizyki medycznej w Polsce.

Odtworzył niedziałające czasopismo Polish Journal of Medical Physics and Engineering
i zaangażował się w powstanie i rozwój czasopisma popularno-naukowego Inżynier Fizyk Medyczny.

Od roku 2015 do roku 2019 pełnił funkcję konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie fizyka medyczna dla województwa warszawskiego. W 2019 roku Minister Zdrowia powierzył Mu funkcję konsultanta krajowego w dziedzinie fizyki medycznej.