Zgodnie z ustawą z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1095) oraz § 5 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 października 2010 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania konkursu na stanowisko dyrektora instytutu badawczego (Dz. U. nr 215, poz. 1412), Komisja Konkursowa na posiedzeniu w dniu 26 lutego 2016 r. w głosowaniu tajnym podjęła uchwałę w sprawie rekomendowania Ministrowi Zdrowia prof. dr. hab. Jana Walewskiego na stanowisko dyrektora Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie.

Rada Naukowa Centrum Onkologii – Instytutu
im. Marii Skłodowskiej-Curie
2 marca 2016 r.