Badanie fazy 2 dotyczące stosowania pembrolizumabu u osób z nawrotowym lub opornym na leczenie pierwotnym chłoniakiem śródpiersia z dużych komórek B (PMBCL).