Randomizowane, prowadzone metodą otwartej próby badanie fazy 3 mające na celu porównanie pembrolizumabu (MK-3475) z paklitakselem u osób z zaawansowanym rakiem gruczołowym żołądka lub połączenia przełykowo-żołądkowego, u których doszło do progresji choroby po zastosowaniu terapii pierwszej linii zawierającej związek platyny i fluoropirymidyny.

Kontakt

22 546 24 92