Randomizowane, otwarte badanie fazy 3 dotyczące brentuksymabu vedotin (SGN-35) w porównaniu z lekiem zleconym przez lekarza (metotreksat lub beksaroten) u pacjentó z CD30 dodatnim chłoniakiem skóry z limfocytów T.