Narodowy Instytut Onkologii rozpoczął działania w projekcie CCI4EU „Comprehensive Cancer Infrastructure in Europe”, realizowanym w ramach konkursu Komisji Europejskiej HORIZON-MISS-2022-CANCER-01-02: Strengthening research capacities of Comprehensive Cancer Infrastructures, którego celem jest utworzenie lub udoskonalenie istniejącej lub przyszłej Kompleksowej Infrastruktury dla Onkologii (CCI). Liderem projektu jest OECI – Organisation European Cancer Institute, łącznie 55  partnerów z 27 państw członkowskich UE i 5 krajów stowarzyszonych podjęło się realizacji tego projektu.

Program ma na celu zmniejszenie nierówności, wspierając jednocześnie cel europejskiego planu walki z rakiem, jakim jest dostęp 90% kwalifikujących się pacjentów onkologicznych do kompleksowych ośrodków onkologicznych do 2030 roku.

Projekt będzie obejmował następujące etapy:

 

🎯 Zdefiniowanie modelu dojrzałości Kompleksowej Infrastruktury dla Onkologii w Europie (CCI), opartego na wskaźnikach jakości,

🎯 Mapowanie dojrzałości istniejącej Kompleksowej Infrastruktury dla Onkologii (CCI) w każdym państwie członkowskim i kilku krajach stowarzyszonych w Europie, zgodnie z uzgodnionymi wskaźnikami jakości i grupowanie ich według stopnia dojrzałości,

🎯 Zaprojektowanie dostosowanego do potrzeb realizacji interwencji, programu budowania potencjału (CBP), dając pierwszeństwo krajom UE bez Kompleksowej Infrastruktury dla Onkologii (CCI),

🎯 Przeprowadzenie kursów szkoleniowych online otwartych dla wszystkich państw członkowskich UE i krajów stowarzyszonych,

🎯 Wdrażanie ukierunkowanych interwencji na miejscu,

🎯 Zwiększanie skali i podtrzymywanie rozwoju poprzez dynamiczne angażowanie właściwych interesariuszy; rozpowszechnianie i wykorzystywanie wyników projektu.