Centrum Naukowo-Przemysłowe (CNP) powstało w Centrum Onkologii-Instytucie im. Marii Skłodowskiej Curie w Warszawie, który jest wiodącym w Polsce ośrodkiem kompleksowo zajmującym się chorymi na nowotwory oraz główną państwową instytucją badawczą o działalności poświęconej wyłącznie onkologii. Partnerem CNP jest Roche  Polska – międzynarodowa, innowacyjna firma farmaceutyczna. W konkursie „Nie ma przyszłości bez przedsiębiorczości”, organizowanym przez Dziennik Gazetę Prawną, inicjatywa utworzenia CNP zajęła pierwsze miejsce w kategorii „Najlepsza inwestycja zagraniczna”.

CNP likwiduje dotychczasową lukę w procesie tworzenia nowoczesnych leków w Polsce oraz pozwala na rozwój unikalnego know-how polskich badaczy i stworzenie w Polsce swoistego ekosystemu innowacji. W następstwie działań CNP powstał Oddział Badań Wczesnych Faz, którego finansowanie jest pokryte w całości ze środków zewnętrznych pozyskanych przez Centrum Onkologii-Instytut od Firmy Roche Polska, z programu Strategmed II Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz innych źródeł. Organem decyzyjnym Centrum jest Rada Centrum Naukowo-Przemysłowego, w której skład wchodzą przedstawiciele Centrum Onkologii-Instytutu oraz Roche Polska – koordynatorem CNP jest dr Iwona Ługowska.

Centrum Naukowo-Przemysłowe odpowiedzialne jest za koordynację, organizowanie
i prowadzenie projektów naukowo-badawczych w dziedzinie onkologii zmierzających do wdrożenia wyników na potrzeby praktyki klinicznej. Projekty realizowane przez Centrum dotyczą badań przedklinicznych, wczesnych faz badań klinicznych, jak również innych projektów badawczo-wdrożeniowych w obszarze onkologii. CNP inicjuje również udział Centrum Onkologii-Instytut w krajowych i międzynarodowych programach badawczych oraz pozyskuje środki finansowe na potrzeby prowadzenia badań naukowych wykorzystujących infrastrukturę badawczą jednostki.

Centrum wspiera kształcenie wysoko wykwalifikowanych specjalistów wśród lekarzy, których udział w badaniach naukowych umożliwia tworzenie ekspertyzy na skalę światową oraz publikacji naukowych w renomowanych czasopismach. Polscy badacze mogą aktywnie uczestniczyć we wszystkich etapach badań przedklinicznych i klinicznych związanych z rozwojem nowych leków onkologicznych. Współpracując z najlepszymi na świecie naukowcami, budujemy odpowiedni potencjał tworzący innowacje medyczne w Polsce, które będą służyć zarówno naszym pacjentom jak i gospodarce naszego kraju.

Centrum Naukowo-Przemysłowe jest otwarte na współpracę z różnymi podmiotami naukowo-badawczymi, komercyjnymi i innymi producentami leków z Polski i zagranicy. CNP utworzono we wrześniu 2016 roku zgodnie z zapisami art. 38 ustawy z 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych.