Rozpoczęcie rekrutacji pacjentów do badania EMPACT (EMPAgliflozin in prevention of chemotherapy-related CardioToxicity) finansowanego ze środków Agencji Badań Medycznych.

 

Jest to badanie III fazy, oceniające skuteczność zastosowania empagliflozyny w zapobieganiu powikłaniom kardiologicznym u pacjentów onkologicznych poddawanych chemioterapii opartej na antracyklinach.

 

Badanie EMPACT to podwójnie zaślepione, randomizowane, kontrolowane placebo, dwuośrodkowe badanie mające na celu porównanie terapii empagliflozyną w dawce 10 mg z placebo stosowanymi raz dziennie u pacjentów z chorobą nowotworową, bez niewydolności serca w wywiadach, zakwalifikowanych do leczenia antracyklinami (doksorubicyna ≥240 mg/m2 lub epirubicyna ≥360 mg/m2).

Do badania planujemy włączyć 220 pacjentów w dwóch polskich ośrodkach. Uczestnicy będą otrzymywać lek badany raz dziennie przez rok, a następnie będą obserwowani przez kolejne 12 miesięcy.

 

Empagliflozyna (Jardiance®) jest podawanym doustnie selektywnym inhibitorem nerkowego współtransportera sodowo-glukozowego 2 (SGLT-2). Empagliflozyna została opracowana początkowo do leczenia cukrzycy typu drugiego, ale obecnie jest zalecana wszystkim pacjentom z niewydolnością serca bez względu na frakcję wyrzucania lewej komory.

 

Wszystkich zainteresowanych kierowaniem pacjentów do badania zapraszam do kontaktu.

 

Anna Borowiec

tel: 603 900 399/anna.borowiec@nio.gov.pl.

Klinika Diagnostyki Onkologicznej, Kardioonkologii i Medycyny Paliatywnej