17 lipca 2020 roku podpisano Porozumienie pomiędzy Narodowym Instytutem Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie  Państwowym Instytutem Badawczym, Skarbem Państwa reprezentowanym przez Ministra Zdrowia oraz Narodowym Funduszem Zdrowia.

W ramach Porozumienia Strony deklarują wolę współpracy, której celem będzie osiągnięcie poprawy efektywności systemu zdrowia, jakości udzielania świadczeń i uzyskiwanych efektów zdrowotnych, w szczególności w obszarze onkologii.

Współpraca realizowana będzie w szczególności poprzez:

  1. prowadzenie wspólnych analiz, badań, ekspertyz oraz promowanie ich wyników w Polsce i za granicą w formie publikacji naukowych,
  2. organizację konferencji, seminariów, warsztatów, spotkań dyskusyjnych dla interesariuszy systemu ochrony zdrowia,
  3. wzajemne bieżące informowanie o prowadzonych programach badawczych i zdiagnozowanych potrzebach badawczych, pozwalających na pogłębienie wiedzy w zakresie celów porozumienia.

W ciągu 30 dni zostanie ustalony zakres zagadnień jakie będą podejmowane w ramach współpracy, ujęty w formę projektów.  Harmonogram projektów będzie przynajmniej raz w roku weryfikowany i aktualizowany, zaś całe Porozumienie zawarte zostaje na czas nieokreślony.

Nadzór nad realizacją Porozumienia, w szczególności zatwierdzanie harmonogramów współpracy i Projektów należy do Komitetu Sterującego, w którego skład wchodzą:

– ze strony Instytutu: Pan prof. dr hab. n. med. Jan Walewski, Dyrektor oraz Pan prof. dr hab. n. med. Piotr Rutkowski, Pełnomocnik Dyrektora ds. badań klinicznych

– ze strony Ministerstwa: Pan Sławomir Gadomski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia  oraz Pan Jakub Adamski, Dyrektor Departamentu Analiz i Strategii Ministerstwa Zdrowia

– ze strony Funduszu: Pan Bernard Waśko, Zastępca Prezesa NFZ ds. medycznych.

W imieniu NIO-PIB porozumienie podpisał Zastępca Dyrektora NIO-PIB ds. Klinicznych prof. Andrzej Kawecki. Analogiczne porozumienie zostało podpisane z Instytutem Kardiologii, który był reprezentowany przez prof. Tomasza Hryniewieckiego Dyrektora Instytutu Kardiologii w Aninie. Narodowy Fundusz Zdrowia reprezentował Prezes Adam Niedzielski, zaś Ministerstwo Zdrowia Podsekretarz Stanu Sławomir Gadomski.