Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy, ogłasza Konkurs na wybór Brokera Ubezpieczeniowego, świadczącego nieodpłatnie usługi czynności brokerskich w zakresie ubezpieczeń zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń (tj. Dz. U. Z 202 poz. 905, dalej „ustawa o dystrybucji) „oraz ustawy z dnia 11 września2015r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (tj. Dz. U. Z 2021 r. poz.1130 z późn. zm. zw. dalej „ustawą o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej”).

Ofertę w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Konkurs na wybór Brokera Ubezpieczeniowego”, można składać do dnia 13/06/2023 r., do godz. 14.00 w Sekretariacie Zastępcy Dyrektora ds. Administracji i Inwestycji Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego – pokój nr 1/10, 02-781 Warszawa, ul. W.K. Roentgena 5

Załączniki do pobrania:

zal_1 – Umowa Broker zal_

2 – formularz oferty

Kopia zal_3 – Informacje o Zleceniodawcy stan na 10-05-2023

REGULAMIN BROKER