Wieloośrodkowe, jednoramienne, prowadzone metodą otwartej próby badanie fazy 2 oceniające bezpieczeństwo i skuteczność bewacizumabu w skojarzeniu z karboplatyną i paklitakselem u pacjentek z przerzutowym, nawrotowym lub przetrwałym rakiem szyjki macicy.