Randomizowane badanie fazy 3, porównujące stosowanie Pembrolizumabu (MK-3475), przeciwciała monoklonalnego anty PD-1, z placebo u pacjentów z niedrobnokomórkowym rakiem płuca (NSCLC) we wczesnym stadium, po resekcji i zakończeniu standardowej terapii adjuwantowej (PEARLS).