Randomizowane, wieloośrodkowe, kontrolowane placebo badanie fazy 2 prowadzone metodą podwójnie ślepej próby oceniające bezpieczeństwo i skuteczność preparatu TKI258 w skojarzeniu z fulwestrantem u pacjentek po menopauzie z HER2- i HR+ rakiem piersi, u których rozpoznano progresję choroby w trakcie lub po zakończeniu uprzedniej terapii hormonalnej.