Otwarte, randomizowane badanie kliniczne fazy 3 porównujące leczenie nivolumabem lub nivolumabem w połączeniu z ipilimumabem z dwulekową chemioterapią zawierającą pochodne platyny u pacjentów dotychczas nieleczonych chemioterapią w IV stopniu zaawansowania lub nawrotem nniedrobnokomórkowego raka płuc (NDRP).