Randomizowane, otwarte badanie fazy III oceniające dołączenie denozumabu do standardowego przeciwnowotworowego leczenia pierwszej liniiw zaawansowanej postaci niedrobnokomórkowego raka płuc (NSCLC)