Informacja o wpływie działalności wykonywanej z promieniowaniem jonizującym na zdrowie ludzi i środowisko_2022

 

Podstawa prawna: ustawa Prawo atomowe / Dz. U. 2021 poz. 1941/ zgodnie z art. 32c pkt.2

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy, ul. W. K. Roentgena 5, 02-781 Warszawa prowadzi działalność związaną z narażeniem na promieniowanie jonizujące polegającą na:

  • stosowaniu urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące;

2)    stosowaniu urządzeń zawierających źródła promieniotwórcze;

3)    stosowaniu źródeł promieniotwórczych w pracowniach izotopowych;

4)    przechowywaniu źródeł i odpadów promieniotwórczych.

Działalność wykonywana jest na podstawie zezwoleń Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki i Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego. Jednostka prowadzi ocenę narażenia:

  • pracowników metodą dozymetrii indywidualnej – w ciągu minionych 12 miesięcy (od 01.01.2022r. do 31.12.2022r.) nie zarejestrowano dawek przekraczających dawki graniczne dla personelu;
  • osób z ogółu ludności metodą dozymetrii środowiskowej – pomiary osłon stałych i metoda dozymetrii środowiskowej TLD nie przekraczają limitów określonych przepisami prawa).

NIO-PIB prowadzi działalność, która wiąże się z uwalnianiem substancji promieniotwórczych do środowiska. Skład izotopowy substancji uwalnianych do otoczenia stanowią radionuklidy: jod (131I), lutet (177Lu), itr (90Y). Stosowana technologia pracy  spełnia wymagania rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2015r. w sprawie odpadów promieniotwórczych i wypalonego paliwa jądrowego (Dz. U. z 2015r., poz. 2267 wraz z rozporządzeniem zmieniającym  z dnia 10 marca 2021r. Dz. U. z 2021r poz. 663) oraz warunki  zezwolenia wydanego jednostce przez Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki.

Na podstawie prowadzonych pomiarów dawek indywidualnych, środowiskowych i dawek obliczonych oraz monitorowania uwalniania substancji promieniotwórczych do środowiska, stwierdza się, że działalność związana z narażeniem na promieniowanie jonizujące w ciągu minionego – 2022 roku – nie miała negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko.

4. Informacj_srodowisko_NIO_PIB_2022