Podstawa prawna: ustawa Prawo atomowe / Dz. U. 2019 poz. 1792/ zgodnie z art. 32c pkt.2

 

Jednostka prowadzi działalność związaną z narażeniem na promieniowanie jonizujące polegającą na:

 • stosowaniu urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące i uruchamianiu pracowni, w których są stosowane;

2)    stosowaniu urządzeń zawierających źródła promieniotwórcze;

3)    stosowaniu źródeł promieniotwórczych w pracowniach izotopowych;

4)    przechowywaniu źródeł i odpadów promieniotwórczych.

 

Działalność wykonywana jest na podstawie zezwoleń Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki i Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego. Jednostka prowadzi kontrolę narażenia pracowników metodami:

 • dozymetrii indywidualnej – w ciągu minionych 12 miesięcy (od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.) nie zarejestrowano dawek przekraczających dawki graniczne dla personelu.
  • dozymetrii środowiskowej – pomiary osłon stałych nie przekraczają limitów określonych przepisami
   prawa – zmierzone wartości <0,1mSv).

  Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie  dawek granicznych promieniowania jonizującego
  (Dz. U z 2005 poz.168) oraz znowelizowanej ustawy Prawo atomowe (Dz. U z 2019r. poz.1792) – dopuszczalna wartość narażenia na promieniowanie jonizujące wynosi:

   

  • pracownicy: 20mSv/rok na całe ciało i oczy; 500mSv/rok na dłonie, przedramiona;
  • ogół ludności: 1mSv/rok na całe ciało; 15mSv na oczy; 50mSv/rok na skórę.

   

  Jednostka wykonuje działalność, która wiąże się z uwalnianiem substancji promieniotwórczych do środowiska. Skład izotopowy substancji uwalnianych do otoczenia stanowią radionuklidy: jod (131I), samar (153Sm), lutet (177Lu), itr (90Y), stront (89Sr), technet (99mTc), rad (223Ra), fluor (18F), ren (188Re), gal (68Ga).          Uwalnianie substancji promieniotwórczych do środowiska spełnia wymagania rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 14 grudnia 2015r. w sprawie odpadów promieniotwórczych i wypalonego paliwa jądrowego (Dz. U. z 2015r., poz.2267) oraz warunki  zezwolenia wydanego jednostce przez Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki.

   

  Na podstawie prowadzonych pomiarów dawek indywidualnych, środowiskowych i dawek obliczonych oraz monitorowania uwalniania substancji promieniotwórczych do środowiska, stwierdza się, że działalność związana z narażeniem na promieniowanie jonizujące w ciągu minionego – 2020 roku – nie miała negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko.