29 maja 2019 roku to 94. rocznica rozpoczęcia budowy i 87. rocznica otwarcia Instytutu Radowego w Warszawie przy ul. Wawelskiej 15. Był to podwójny dar: społeczeństwa – dla Marii Skłodowskiej-Curie i Uczonej – dla Ojczyzny. Maria Skłodowska-Curie była obecna na tej uroczystości, od projektu do ukończenia budowy Instytutu nadzorowała i wspierała to przedsięwzięcie. 

9 marca 1923 roku Polski Komitet do Zwalczania Raka powołał “Komitet Daru Na­rodowego im. Marii Skłodowskiej-Curie w celu zbudowania Instytutu Radowego w War­szawie”. W skład Komitetu Daru Narodowe-­go weszli m.in. marszałkowie i wicemarszał­kowie Sejmu i Senatu, członkowie Rady Mi­nistrów, przedstawiciele duchowieństwa róż­nych wyznań oraz instytucji i towarzystw na­ukowych. Pierwsze posiedzenie Komitetu otwo­rzył prezes Polskiego Komitetu do Zwalczania Raka Henryk Barylski. Obradom przewodni­czył Marszałek Senatu Michał Trąpczyński, ho­norowym prezesem Komitetu został Prezydent Rzeczypospolitej Stanisław Wojciechowski.

24 grudnia 1923 roku Polski Komitet do Zwalczania Raka zwrócił się do społeczeństwa polskiego z apelem o składanie ofiar na “Dar Narodowy dla Marii Skłodowskiej-Curie.” Da­rem tym winien stać się Instytut Radowy jej imienia. Była to odpowiedź na wypowie­dziane przez Marię Skłodowską-Curie w Pa­ryżu, w czasie uroczystości dwudziestopię­ciolecia odkrycia radu, zdanie: “Moim naj­gorętszym życzeniem jest powstanie Insty­tutu Radowego w Polsce”.

Zebrane przez Komitet pieniądze po­zwoliły na rozpoczęcie budowy pod koniec 1925 roku. Projekt planów budowy Instytutu opracowano przy udziale Marii Skłodowskiej­-Curie i prof. Claude Regaud, dyrektora Insty­tutu Radowego w Paryżu. Makietę Instytutu eksponowano na Powszechnej Wystawie Kra­jowej w Poznaniu w 1925 roku. Uniwersytet Warszawski podarował duży plac pod budo­wę Instytutu przy ulicy Wawelskiej.

Na uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod budowę Instytutu w dniu 7 czerwca 1925 roku przybyła Maria Skłodow­ska-Curie. Udział wzięli: Prezydent Rzeczypo­spolitej Stanisław Wojciechowski, przedstawi­ciele najwyższych władz państwowych i sto­warzyszeń, ambasador Republiki Francuskiej oraz rzesze mieszkańców Warszawy.

Postęp prac budowlanych był dość szyb­ki, także 17 stycznia 1932r. przyjęto pierwsze­go chorego do leczenia, a 29 maja 1932 r. odby­ła się uroczystość otwarcia Instytutu Rado­wego w Warszawie. W uroczystości wzięła udział Maria Skłodowska-Curie i Prezydent Rzeczypospolitej Ignacy Mościcki oraz prof. Claude Regaud. Maria Skłodowska-Curie przekazała Instytutowi pierwszy gram radu wartości ponad pół miliona ówczesnych zło­tych, ofiarowany przez kobiece stowarzyszenia polonijne w USA i Kanadzie.